• პასუხისგებელი პირის მისამართი, ელექტრონული ფოსტა, მობილური
  • გუნდზე პასუხისგებელი პირის სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი
  • მოთამაშეების სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი. არანაკლებ 8 არაუმეტეს 14 მოთამაშისა.
  • გუნდის დამრიგებლის სახელი,გვარი ( ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
  • ორგანიზაციის მისამართი, ორგანიზაციიდან პასუხისგებელი პირის საკონტაქო ინფორმაცია
სარეგისტრაციო ფორმის ჩამოტვირთვა